Trang chủVideo Công GiáoĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Quyền trên thân xác người phối ngẫu

ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Quyền trên thân xác người phối ngẫu

Nguồn: WGPSG

GM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Quyền trên thân xác người phối ngẫu, trong chương trình Đồng hành cùng các gia đình gặp khó khăn.